Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1606
Title: Застосування методу проектів з дисципліни «біохімія» у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури
Other Titles: Применение метода проектов по дисциплине «Биохимия» в подготовке будущих учителей физической культуры
Authors: Маркова, Олена Віталіївна
Маркова, Елена Витальевна
Keywords: метод проектів
проектна діяльність
особистісно-орієнтоване навчання
студенти
біохімія
дослідницький проект
прикладний проект
інформаційний проект
педагогічний проект
проект WebQuest
метод проектов
проектная деятельность
личностно-ориентированное обучение
студенты
биохимия
исследовательский проект
информационный проект
педагогический проект
прикладной проект
проект WebQuest
Issue Date: 2016
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Маркова О. В. Застосування методу проектів з дисципліни «біохімія» у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури / Олена Віталіївна Маркова // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 54-58.
Series/Report no.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти;
Abstract: (uk) Стаття присвячена впровадженню методу проектів як одного з ефективних способів організації самостійної роботи студентів. Мета дослідження – розкрити сутність проектних технологій та умови їх ефективного застосування під час вивчення дисципліни «Біохімія» у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури. Методи дослідження: педагогічне спостереження, дослідницька бесіда, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду, першоджерел, вивчення продуктів діяльності студентів. Результати дослідження – ефективне впровадження в навчальну діяльність студентів методу проектів з врахуванням рівня мотивації до навчання. Практичне значення проектної діяльності полягає у засвоєнні великого об’єму інформації із самостійної роботи студентів протягом всього семестру. Таким чином, проектна діяльність студентів з дисципліни «Біохімія» підвищує мотивацію до навчання та сприяє: ефективному засвоєнню знань, навчанню та формуванню міжособистісного спілкування та вмінню працювати в команді. Перспективами подальших наукових розвідок є аналіз успішності майбутніх вчителів фізичної культури з дисципліни «Біохімія» та тестуванні й анкетуванні для з'ясування рівня здобутих знань та мотиваційних установок до самостійного навчання студентів.
(ru) Статья посвящена внедрению метода проектов как одного из эффективных способов организации самостоятельной работы студентов. Цель исследования – раскрыть сущность проектных технологий и условия их эффективного применения при изучении дисциплины «Биохимия» в подготовке будущих учителей физической культуры. Методы исследования: педагогическое наблюдение, исследовательская беседа, изучение и обобщение педагогического опыта, первоисточников, изучение продуктов деятельности студентов. Результаты исследования – эффективное внедрение в учебную деятельность студентов метода проектов с учетом уровня мотивации к обучению. Практическое значение проектной деятельности заключается в усвоении большого объема информации самостоятельной работы студентов в течение всего семестра. Таким образом, проектная деятельность студентов по дисциплине «Биохимия» повышает мотивацию к обучению и способствует: эффективному усвоению знаний, обучению и формированию межличностного общения и умению работать в команде. Перспективами дальнейших научных исследований является анализ успешности будущих учителей физической культуры по дисциплине «Биохимия» и тестировании и анкетировании для выяснения уровня полученных знаний и мотивационных установок к самостоятельному обучению студентов.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1606
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри теорії та методики фізичного вихованняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.