Політики Інституційного репозитарію ЦДПУ ім. В. Винниченка

 1. Політика щодо змісту
  • Репозитарій є універсальним за змістом інституційним відкритим електронним архівом, що представляє Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
  • Документи, що розміщуються в Репозитарії, мають бути наукового, дослідницького, освітнього чи методичного змісту;
  • Тематичний склад Репозитарію визначається відповідно до наукового та навчального процесів університету;
  • Репозитарій підтримує всі типи документів. Однак, рекомендовані для розміщення наступні документи: статті, монографії, підручники, лекційні і методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали конференцій (препринти або постпринти); наукові публікації працівників університету, здійснені в інших видавництвах, за умови відсутності заборони на їх розміщення в Репозитарії з боку видавництв; автореферати дисертацій та дисертації, що захищені працівниками Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; інші матеріали наукового, освітнього або методичного призначення за бажанням їх автора.
  • За видами електронних ресурсів Репозитарій не має обмеження. Це можуть бути будь-які електронні текстові дані, електронні числові дані, електронні зображення, електронні відео та звукові дані, електронні інтерактивні мультимедійні ресурси та ін.
  • У Репозитарії підтримуються всі файлові формати, в яких створені ресурси. Однак, рекомендуємо використовувати pdf формат.
 2. Політика щодо метаданих
  • Використання елементів необхідних метаданих допомагає користувачу мати доступ до архівованих робіт і забезпечує інформацією, потрібною для підтримки безперервного доступу до операцій управління та зберігання.
  • Розміщення документів в Репозитарії вимагає заповнення основного набору полів метаданих (описової інформації). Деякі з цих метаданих можуть автоматично генеруватися програмним забезпеченням (DSpace), що використовується в Репозитарії, інші повинні бути заповнені депозитором під час процесу розміщення документу до Репозитарію.
  • При розміщенні твору в Репозитарій обов’язково заповнюються наступні поля метаданих за схемою Dublin Core: Автор(и) – прізвище та ініціали мовою оригіналу та англійською мовою (у випадку, якщо оригінальну статтю представлено іншою мовою); Назва твору – мовою оригіналу та іншими мовами, якщо це відомо; Анотація – мовою оригіналу (обов’язково), англійською мовою (бажано); Ключові слова – українською, російською та англійською мовами; Бібліографічний опис – для раніше опублікованих матеріалів.
  • Будь-хто має доступ та може вільно використовувати метадані матеріалів, розміщених в Репозитарії.
 3. Політика щодо даних
  • Репозитарій підтримує політику відкритого доступу. Переважна більшість творів, розміщених в Репозитарії, доступні вільно в мережі Інтернет і будь-хто може вільно їх використовувати.
  • Доступ до частини творів може бути контрольованим за бажанням автора. Такі примірники мають індивідуальні позначення щодо правових дозволів та умов використання даних.
  • Копії творів, що розміщені в Репозитарії, можуть бути відтворені, представлені чи передані третій стороні і збережені в базах даних у будь-якому форматі та на будь-якому носію з некомерційною метою без попереднього узгодження. При цьому обов’язково мають бути вказані такі дані: автор(и), назва та всі інші елементи бібліографічного опису; гіперпосилання та/або URL на сторінку оригінальних метаданих. Зміст твору не може бути змінений жодним чином.
  • Повні тексти та інші електронні дані не повинні збиратися роботами чи іншими комп’ютерними системами збору даних, за виключенням індексації повних текстів або аналізу цитування.
  • Повні тексти та інші електронні дані не можуть бути проданими або іншим чином реалізовані з комерційною метою та переведені у будь-які інші формати без офіційного дозволу власників авторських прав.
  • При використанні даних згадування Репозитарію бажано, але не є обов’язковим.
 4. Політика щодо розміщення та депозиторів
  • Твори в Репозитарій можуть розміщуватися лише зареєстрованими користувачами – депозиторами.
  • Депозиторами Репозитарію можуть бути: викладачі, студенти, аспіранти та докторанти, бібліотекарі та інші співробітники університету.
  • Депозиторами також можуть бути науковці, особи, офіційно не зареєстровані як співробітники університету, якщо вони є співавторами університетських авторів чи тісно пов’язані з університетом, наприклад, заслужені професори, особи, що мають почесні посади в університеті, чи випускники університету.
  • Роботи аспірантів, магістрантів і студентів розміщуються за наявності рекомендації наукового керівника, який реєструється у Репозитарії і підтверджує свою рекомендацію.
  • Репозитарій поповнюється документами шляхом самоархівування твору автором. Для отримання можливості самоархівування автор повинен зареєструватись. Після реєстрації авторові надаються права депозитора.
  • Депозитором може бути як автор, так і уповноважений працівник Бібліотеки. За дорученням автора його твір може розмістити у Репозитарії депозитор-бібліотекар. При цьому автор надає у Бібліотеку електронну версію твору у файловому форматі, що визначений Політикою щодо змісту.
  • За необхідністю завідувач кафедри (керівник підрозділу) може призначити уповноваженого працівника для виконання функцій модератора щодо розміщення і коректного представлення у Репозитарії наукових та навчально-методичних матеріалів співробітників кафедри (підрозділу). Уповноважений працівник кафедри реєструється в Репозитарії та отримує права депозитора.
  • Адміністратор Репозитарію перевіряє розміщений примірник лише на релевантність межам Репозитарію та відповідність формату.
 5. Політика щодо якості твору та авторського права
  • Якщо автор розміщує самостійно твір або передає його до бібліотеки для розміщення в Репозитарій за дорученням, то він погоджується з умовами Авторського договору про передачу невиключних прав на використання твору (авторський ліцензійний договір).
  • Твір розміщується у Репозитарії після укладання між автором та університетом (в особі уповноваженого) Авторського договору, за яким особисті немайнові права автора не відчужувані і зберігаються за ним незалежно від способу публікації. Виняткове право на твір автор реалізує, добровільно ухвалюючи рішення про представлення своєї публікації в Інтернет.
  • Підписуючи Авторський договір автор передає Університету на безоплатній основі невиняткові права на використання твору: на внесення твору у базу даних Репозитарію; на відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи її змісту; на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання; на використання твору без одержання прибутку та на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження; на надання електронних копій твору для відкритого доступу в Інтернеті.
  • У Авторському договорі автор підтверджує, що розміщуючи роботу у Репозитарії він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв).
  • Авторським договором автор підтверджує, що на момент розміщення твору у Репозитарії лише йому належать виняткові майнові права на твір, що вони ні повністю, ні частково нікому не передані (не відчужені), що майнові права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.
  • Будь-які порушення авторського права на повній відповідальності автора. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.
  • У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожний з авторів приймає умови цього договору при розміщенні такого твору у Репозитарії.
  • Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам.
  • Авторський договір може бути розірваний на вимогу автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент розміщення твору у Репозитарії, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для автора. В такому разі він сам або за допомогою уповноваженого працівника Наукової бібліотеки вилучає роботу з Репозитарію.
  • Автори можуть розміщувати лише свої власні роботи.
  • За якість розміщених творів повністю відповідають автори.
  • Твори не можуть розміщуватись в Репозитарій, якщо розповсюдження цих творів обмежено власником відповідних прав (співавтори, видавці, редакції журналу тощо).
  • Якщо Репозитарій отримає підтвердження порушення авторських прав щодо розміщеного твору, то відповідний твір буде одразу вилучений з публічного доступу.
 6. Політика щодо збереження
  • Період збереження документів у Репозитарії є необмеженим.
  • Документи в Репозитарії зберігаються із використанням найкращих практик управління даними та цифрового збереження. Репозитарій регулярно виконує резервне копіювання файлів.
  • Репозитарій забезпечує довготривалу можливість прочитання та доступність документів. За необхідності документи можуть бути переведеними в нові формати файлів.
  • Зазвичай документи не вилучаються з Репозитарію. Однак, у деяких випадках може виникнути необхідність відкликати документ з архіву. Відклики можуть ініціюватися лише авторами, власниками авторських прав або Координаційною радою. Причиною відклику можуть бути: правила видавця, доведене порушення авторських прав чи плагіату, вимоги та доведені порушення законодавства, національна безпека, фальсифіковані дослідження. Робота, яка має низький науковий або освітній рівень, може відкликатися з Репозитарію за рішенням Координаційної ради. Усі запити на відклик проходять через адміністратора Репозитарію. Файл відкликаного документа утримується (зберігається в архіві), але вилучається із публічного доступу і є недоступним для широкого загалу. Щоб уникнути недіючих посилань та зберегти історію документів у архіві довічно зберігаються ідентифікатори/ URL відкликаних документів, які залишаються точкою цитувань. У записі на відкликаний документ може вказуватися посилання на замінену версію, у випадку, якщо така версія є доступною, та примітка про причини відкликання документа. У публічному доступі залишаються метадані відкликаного документа, але вони не є пошуковими.
  • Документи, розміщені в Репозитарії, змінювати не дозволяється. За вимогою автора в оригінальний запис може включатися список помилок. За необхідності, в Репозитарії може бути розміщено поновлену версію. Попередня версія може вилучатися із публічного доступу, а оригінальний URL відкликаного документа буде пов’язано із останньою версією.