Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/981
Title: Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів
Other Titles: Взаимосвязи принципов научности и наглядности в условиях кредитно-модульной системы обучения квантовой физике студентов высших учебных заведений
Correlation of scientific and visual principles under conditions of credit-module studying system in quantum physics teaching of the students of High Schools
Authors: Трифонова, Олена Михайлівна
Keywords: системний підхід
кредитно-модульна система
квантова фізика
дидактичні принципи
принцип науковості
принцип наочності
структурно-логічний аналіз
системный подход
кредитно-модульная система
квантовая физика
принцип научности
дидактичные принципы
структурно-логический анализ
принцип наглядности
system approach
credit-module system
quantum physics
didactics principles
principle of scientific
principle of visuals
structurally-logic analysis
Issue Date: 2009
Citation: Трифонова, О. М. Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання» (фізика) / Олена Михайлівна Трифонова ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2009. – 20 с.
Abstract: (uk) У дисертації розроблено методику навчання новітніх понять квантової фізики у вищих педагогічних навчальних закладах в умовах кредитно-модульної системи. Зміст та структуру розділу «Квантова фізика» досліджено з позицій забезпечення реалізації принципів науковості та наочності на основі системного підходу та технології структурно-логічного аналізу навчального матеріалу. Обґрунтовано його побудову на основі логічного упорядкування змісту навколо фундаментальних і наскрізних понять та доповнення розглядом новітніх понять. Визначено методи, прийоми, форми і засоби навчальної діяльності з урахуванням раціонально-логічних та емоційно-ціннісних основ навчально-пізнавальної діяльності студентів. Встановлено, що доповнення змісту курсу загальної фізики новітніми поняттями та накреслення шляхів реалізації принципів науковості та наочності в експериментальному відтворенні фізичних понять сприяє вищому рівню засвоєнню навчального матеріалу та розвитку якостей особистості майбутнього вчителя фізики. Експериментально доведено ефективність теоретичних і дидактичних засад розробленої методики навчання для формування фізичних знань з квантової фізики в умовах кредитно-модульної системи навчання.
(en) The teaching methods of quantum physics modern concept studying under conditions of credit-module system in High Pedagogical Universities are worked out. The content and structure of the part of «Quantum Physics» are investigated from the point of scientific and visual principles realization on the basis of system approach and technology of structure-logical analysis of educational material. It’s construction is explained on the basis of content logical consequence round the fundamental and through concepts and addition by modern concepts consideration. Methods, modes, forms and devices of teaching activity with structure-logical and emotional-valuable consideration of educational and cognitive activity are defined. It is set out that the addition to the course of general physics by modern contents and pointing out the ways of science and visual principles realization in experimental reflection of physical notions promote better studying of educational material and personal development of future teacher of physics. Efficiency of theoretical and didactics principles of the worked out teaching methodology for quantum physics knowledge forming under conditions of creditmodule system is experimentally proved.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/981
Appears in Collections:Автореферати дисертаційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.