Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/979
Title: Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Other Titles: Development of Cognitive Activity of Students in Pedagogical Universities in Studying Physics Using Information and Communication Technologies
Authors: Соменко, Дмитро Вікторович
Somenko, D. V.
Keywords: фізичний спецкурс
методичне забезпечення
інформаційно-комунікаційні технології
методика навчання фізики
розвиток пізнавальної активності
методична система
електронно-обчислювальна техніка
methodological support.
development of cognitive activity
methods of teaching physics
electronic computer engineering
methodological system
ICT
courses in Physics
физический спецкурс
методическое обеспечение
информационно-коммуникационные технологии
методика обучения физике
развитие познавательной активности
методическая система
электронно-вычислительная техника
Issue Date: 2015
Citation: Соменко, Д. В. Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання» (фізика) / Дмитро Вікторович Соменко ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 22 с.
Abstract: (uk) У дисертаційній роботі розроблено та теоретично обґрунтовано методичну систему розвитку пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, яка ґрунтується на комплексному та систематичному використанні сучасних інформаційних технологій та комплектів комп’ютерно-орієнтованого обладнання з фізики під час вивчення студентами фахових фізичних дисциплін. Розроблено методику впровадження ІКТ у навчально-виховному процесі та запропоновано структуру інтегрованих ІКТ-орієнтованих спецкурсів з фізики для студентів педагогічних університетів. Створене методичне забезпечення для проведення лабораторного практикуму зі спецкурсу «ЕОТ в навчально-виховному процесі з фізики». З метою ефективного запровадження пропонованої методичної системи розвитку пізнавального інтересу студентів педагогічних університетів з фізики розроблені апаратно-програмні ІКТ-орієнтовані дидактичні засоби навчання для проведення демонстраційних та лабораторних дослідів з фізики, що базуються на використанні апаратно-обчислювальних платформ Arduino. Експериментальною перевіркою доведено ефективність запропонованої методичної системи розвитку пізнавальної активності студентів і розроблених посібників та методичних матеріалів, що обумовлено позитивною динамікою зростання пізнавальної активності студентів з фахових фізичних дисциплін.
(en) The thesis represents theoretically proved methodical system of cognitive activity of students in pedagogical universities in studying Physics using informative and communicative technologies based on comprehensive and systematic use of modern information technology and sets of computer -based equipment for Physics while studying professional physical disciplines by the students. The technique of ICT implementation in the educational process has been developed and the structure of integrated ICT-based courses in Physics for students of pedagogical universities has been proposed. Methodological support for the laboratory practical of the course "Electronic Counting Technique in the educational process in Physics" has been created. In order to effective implement of the proposed methodical system of cognitive interest for students of pedagogical universities in studying Physics hardware and software ICT-oriented educational learning tools for demonstration and laboratory experiments in physics, that are based on the use of a hardware computing pla tform Arduino have been developed. Effectiveness of the proposed methodological system development of cognitive activity of students and textbooks and teaching materials have been verified and proved experimentally, that is due to the positive dynamics of growth of students’ cognitive activity in professional Physics disciplines.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/979
Appears in Collections:Автореферати дисертаційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.