Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4975
Title: Методика проведення метрологічних досліджень при вивченні питань промислової електроніки здобувачами вищої освіти спеціальностей технологічної та професійної освіти
Other Titles: Methods of metrological research in the study of industrial electronics by higher education applicants for technological and vocational education specialties
Authors: Кононенко, Сергій Олексійович
Кононенко, Леся Віталіївна
Kononenko, Serhii Oleksiiovych
Kononenko, Lesіa Vitaliivna
Keywords: інформаційно-вимірювальна техніка
метрологія
дистанційне навчання
промислова електроніка
технологічна освіта
професійна освіта
information and measuring equipment
metrology
distance learning
industrial electronics
technological education
vocational education
Issue Date: 2023
Citation: Кононенко С. О. Методика проведення метрологічних досліджень при вивченні питань промислової електроніки здобувачами вищої освіти спеціальностей технологічної та професійної освіти / Сергій Олексійович Кононенко, Леся Віталіївна Кононенко // Наукові записки ЦДУ. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць / МОН України, Центральноукр. держ. ун-т ім. В. Винниченка. - Кропивницький, 2023. - Вип. 209. – С. 354-358.
Series/Report no.: Педагогічні науки;
Abstract: (ua) Сучасний стан суспільства висуває нові завдання для організації навчального процесу з підготовки здобувачів вищої освіти у різних галузях народного господарства. Враховуючи нагальні потреби організації навчального процесу, а саме дистанційного навчання, постає проблема у розробці відповідних методів формування фахових компетенцій студентів.Сучасне виробництво важко уявити без спеціалістів з метрології. На підприємствах промисловості необхідно постійно визначати параметри технологічних процесів та контролювати якість промислової продукції. Досить швидке впровадження комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем у виробничий процес потребує висококваліфікованих працівників, які проектують, впроваджують та обслуговують ці системи. Таким чином, сфера діяльності фахівців з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки охоплює майже всі галузі промисловості України.Дослідження проведені науковцями вказують на невирішеність поставленої проблеми, щодо побудови навчального процесу в умовах дистанційного навчання при вивчені студентами основ метрології. На перше місце виходить стан матеріально-технічного забезпечення студентів, недоступність до необхідного обладнання, відсутність відповідного методичного забезпечення при використанні наявної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. Тому відбувається пошук альтернативних засобів при організації дистанційного навчання, що і зумовлює розробку доступних методів викладання основ метрології.Аналіз наукових досліджень, присвячених проблемам організації та проведення метрологічних досліджень при вивчені промислової електроніки здобувачами вищої освіти спеціальностей технологічної та професійної освіти в умовах дистанційного навчання вказує на те, що існують певні труднощі в їх постановці, а саме неможливість використання вимірювального обладнання. Запропонований нами підхід проведення метрологічних досліджень в умовах дистанційного навчання а саме: використання віртуального обладнання при проведені лабораторних робіт у певній мірі задовольняє виконання поставлених завдань. З’являється перспектива подальших методичних розробок для забезпечення метрологічних досліджень на основі віртуальних приладів, які б значно покращували рівень вивчення студентами основ метрології.
(en) The current state of society puts forward new tasks for the organization of the educational process for the preparation of higher education applicants in various sectors of the national economy. Taking into account the urgent needs of the organization of the educational process, namely distance learning, there is a problem in developing appropriate methods for the formation of professional competencies of students. Modern production is difficult to imagine without specialists in metrology. At industrial enterprises, it is necessary to constantly determine the parameters of technological processes and control the quality of industrial products. A fairly rapid introduction of computerized information-measuring systems into the production process requires highly skilled workers who design, implement and maintain these systems. Thus, the field of activity of specialists in metrology and information-measuring equipment covers almost all branches of industry in Ukraine.Studies conducted by scientists indicate the unresolved problem posed regarding the construction of the educational process in distance learning when students study the basics of metrology. In the first place is the state of material and technical support of students, inaccessibility to the necessary equipment, lack of appropriate methodological support when using available computer equipment and software. Therefore, there is a search for alternative means in the organization of distance learning, which leads to the development of accessible methods of teaching the basics of metrology. Analysis of scientific research devoted to the problems of organizing and conducting metrological research in the study of industrial electronics by higher education students of technological and vocational education in distance learning indicates that there are certain difficulties in their formulation, namely the impossibility of using measuring equipment. Our proposed approach to conducting metrological research in distance learning, namely: the use of virtual equipment during laboratory work to a certain extent satisfies the tasks. There is a prospect of further methodological developments to provide metrological research based on virtual devices, which would significantly improve the level of students' learning the basics of metrology.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4975
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри технологічної та професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.