Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4370
Title: Наскрізні уміння притаманні ключовим компетентностям: умови та шляхи формування на уроках технологій
Other Titles: Transversal skills belonging to key competences: conditions and ways of formation in technology lessons
Authors: Абрамова, Оксана Віталіївна
Терещук, Андрій Іванович
Пуляк, Ольга Василівна
Abramova, Oksana Vitalyevna
Tereshcuk, Andriy Ivanovich
Puliak, Olha Vasilivna
Keywords: наскрізні вміння
м’які навички
ключові компетентності
інтерактивна технологія
проєктна технологія
технології
трудове навчання
базова середня освіта
cross-cutting skills
soft skills
key competencies
interactive technology
project technology
technology
work-based learning
basic secondary education
Issue Date: 2022
Publisher: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Абрамова О. В. Наскрізні уміння притаманні ключовим компетентностям: умови та шляхи формування на уроках технологій / Андрій Іванович Терещук , Оксана Віталіївна Абрамова , Ольга Василівна Пуляк // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. - Випуск 205. - С.64-69.
Series/Report no.: Педагогічні науки;
Abstract: (ua) Статтю присвячено розкриттю умов та шляхів формування наскрізних умінь, які притаманні усім ключовим компетентностям у здобувачів та здобувачок освіти на заняттях з технологій (трудового навчання). Теоретичним підґрунтям дослідження стало вивчення педагогічного досвіду й загальноєвропейських засад побудови освітніх стандартів та вітчизняних державних стандартів, зокрема Державного стандарту початкової освіти (2018) та Державного стандарту базової середньої освіти (2020) України. Саме ці документи ґрунтуються на компетентнісному підході, результатах навчання та наскрізних уміннях спільних для усіх компетентностей. На думку авторів, м’які навички є співзвучними до формулювання наскрізних умінь Держстандарту, які є притаманними усім ключовим компетентностям. До таких наскрізних умінь належать: читати з розумінням; висловлювати власну думку в усній і письмовій формі; критично і системно мислити; логічно обґрунтовувати позицію; діяти творчо, що передбачає креативне мислення; родукування нових ідей; виявляти ініціативу; конструктивно керувати емоціями, що передбачає здатність розпізнавати власні емоції та емоційний стан інших; оцінювати ризики; приймати рішення; розв’язувати проблеми; співпрацювати з іншими. Авторами було детально розглянуто потенційні можливості технологічної освітньої галузі та однойменного предмету технології у формуванні наскрізних умінь, притаманних усім ключовим компетентностям Нової української школи. Характеристику умінь здійснено з огляду на особливості предмету технології, застосування проєктної та інтерактивної технологій, відповідні методичні особливості роботи вчителя трудового навчання та технологій. Зазначено, що кожне наскрізне уміння потребує окремої уваги та дослідження з метою розроблення спеціальної методики для його формування в учнів та учениць. Автори рекомендують розроблення системи спеціальних завдань на основі інтерактивних вправ у поєднанні з проєктною діяльністю учнів, яка для уроків трудового навчання (технологій) має усталені етапи проєктування. Також більш конкретно згрупувати наскрізні уміння за цими етапами проєктування з метою їх розподілу у часі, що дозволить вчителю розвивати необхідні м’які навички.
(en) The article is devoted to the disclosure of the conditions and ways of forming end-to-end skills that are inherent in all key competencies of those acquiring education in technology classes (on-thejob training). The theoretical basis of the research was the study of the pedagogical experience and the general European principles of building educational standards and national state standards, in particular the State Standard of Primary Education (2018) and the State Standard of Basic Secondary Education (2020) of Ukraine. These documents are based on the competency approach, learning outcomes, and cross-cutting skills common to all competencies. According to the authors, soft skills are consistent with the formulation of cross-cutting skills of the State Standard, which are inherent in all key competencies. Such cross-cutting skills include: reading with understanding; expressing one's own opinion orally and in writing; thinking critically and systematically; logically justifying the position; acting creatively, which involves creative thinking; production of new ideas; showing initiative; constructively managing emotions, which consists of the ability to recognize one's own emotions and the emotional state of others; assess risks; make a decision; solve problems; cooperate with others. The authors considered in detail the potential opportunities of the technological educational field and the technology subject of the same name in the formation of cross-cutting skills inherent in all the key competencies of the New Ukrainian School. Characterization of skills was carried out by taking into account the peculiarities of the subject of technology, the use of project and interactive technologies, and the corresponding methodological features of the work of a teacher of labor training and technologies. It is noted that each comprehensive skill needs separate attention and research in order to develop a special methodology for its formation in male and female students. The authors recommend developing a system of special tasks based on interactive exercises in combination with students' project activities, which for labor training (technology) lessons have established design stages.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4370
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри технологічної та професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.