Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4368
Title: Перспективи розвитку STEM-освіти: інтеграція в освіті
Other Titles: Prospects for the development of stem education: integration in education
Authors: Абрамова, Оксана Віталіївна
Стецула, Надія Осипівна
Крижановська, Тетяна Ігорівна
Герасимчук, Галина Андріївна
Крусь, Оксана Петрівна
Stetsula, Nadiia Osypivna
Abramova, Oksana Vitaliyivna
Herasymchuk, Halyna Andriivna
Kryzhanovska, Tetyana Ihorivna
Krus, Oksana Petrivna
Keywords: STEM-освіта
STEM-інновації
STEM-підхід
STEM-education
STEM-innovations
STEM-approach
Issue Date: 2023
Citation: Абрамова О. В. Перспективи розвитку STEM-освіти: інтеграція в освіті / Надія Осипівна Стецула , Оксана Віталіївна, Абрамова , Галина Андріївна Герасимчук , Тетяна Ігорівна Крижановська , Оксана Петрівна Крусь // Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка»: журнал. - 2023. - № 3(17). - 2023. - С. 428-436.
Abstract: (ua) У статті розглянуто сутність та потенціал STEM-освіти, впровадження якої є важливим для підготовки фахівців нового покоління та стрімкого розвитку нашої держави. Виходячи з цього, обґрунтовано необхідність удосконалення системи освіти України, орієнтуючись на провідні країни світу, в яких діють STEM-програми на державному рівні. Розкрито сутність, поняття, походження та історію розвитку STEM-освіти як нового напряму в історії освіти людства. Акцентовано увагу на тому, що особливістю STEM-освіти в українській системі освіти є її успішна модернізація та інтеграція у світовий освітній простір. Метою статті є визначення основних перспектив розвитку STEM-освіти в Україні та шляхів її інтеграції в українську освіту. У статті висвітлено значення абревіатури "STEM", розкрито значення слова та історію цієї інновації. Виявлено, що дослідження STEM-освіти має наукове, міждисциплінарне, культурно-освітнє, освітньо-виховне та соціальне значення і спрямоване на з'ясування сутності, тенденцій розвитку, теоретичних засад, організаційних моделей, технологій практичної реалізації в освітніх закладах України. Визначено головні завдання, які постають перед викладачем, який впроваджує STEM-освіту. Розглянуто основні навички, які можна розвинути у студентів з допомогою STEM-освіти, а саме: комунікативні, творчі здібності, співробітництво, критичне мислення. З метою підвищення інтересу до розуміння значущості STEM-інновацій висвітлено основні переваги цього напряму та основні проблеми впровадження STEM-освіти у вітчизняну систему освіти.
(en) The article examines the essence and potential of STEM-education, the implementation of which is important for training a new generation of specialists and the rapid development of our country. Based on this, the author substantiates the need to improve the education system of Ukraine, focusing on the leading countries of the world with STEM-programs at the state level. The essence, concept, origin and history of STEM-education as a new direction in the history of human education are revealed. The author emphasizes that the peculiarity of STEM-education in the Ukrainian education system is its successful modernization and integration into the world educational space. The purpose of the article is to identify the main prospects for the development of STEM-education in Ukraine and the ways of its integration into Ukrainian education. The article highlights the meaning of the abbreviation «STEM», reveals the meaning of the word and the history of this innovation. It has been found that the study of STEM-education has scientific, interdisciplinary, cultural, educational, and social significance and is aimed at clarifying the essence, development trends, theoretical foundations, organizational models, technologies of practical implementation in educational institutions of Ukraine. The main tasks facing a teacher who implements STEM education are identified. The main skills that can be developed in students through STEM-education are considered, namely: communication, creativity, cooperation, critical thinking. To increase interest in understanding the significance of STEM-innovations, the main advantages of this area and the main problems of implementing STEM education in the national education system are highlighted.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4368
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри технологічної та професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.