Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/379
Title: Дериваційна семантика та специфіка функціонування похідних із суфіксами -ag(a) / '-ag(a) в сучасній українській мові та її діалектах
Authors: Кіндей, Леся Григорівна
Keywords: архаїчна суфіксація
дериват
похідна основа
словотвірна модель
архаичная суффиксация
дериват
производная основа
деривационная семантика
словообразовательная модель
Issue Date: 2014
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Кіндей Л. Г. Дериваційна семантика та специфіка функціонування похідних із суфіксами -ag(a) / '-ag(a) в сучасній українській мові та її діалектах / Леся Григорівна Кіндей // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. І. Іліаді [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 133: Folia linguistica comparativa. - С. 90-100.
Series/Report no.: філологічні науки (мовознавство);
Abstract: У статті проаналізовано рівень дослідження діахронічної системи афіксальної деривації української мови. Здійснено спробу класифікувати іменні деривати на -ag(a) -'ag(a), продовжити систематизацію суфіксальних словотвірних моделей, котрі рідко використовуються у мовленні та залишаються за межами уваги вчених, виявити специфіку таких похідних в літературній мові та діалектах сучасної української мови.
В статье проанализирован уровень исследования диахронической системы аффиксальной деривации украинского языка. Сделана попытка классифицировать именные дериваты на -а§(а)/-а§(а), продолжить систематизацию суффиксальных словообразовательных моделей, которые редко используются в речи и остаются за пределами внимания ученых, выявить специфику таких производных в литературном языке и диалектах современного украинского языка.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/379
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри дошкільної та початкової освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.