Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2744
Title: Компетентісний підхід до навчання в магістратурі майбутніх викладачів української мови
Other Titles: Competence approach to studying of future teachers of ukrainian in master’s degree course
Authors: Кричун, Людмила Петрівна
Krychun, Lyudmila
Keywords: лінгводидактика
компетенція
компетентність
професійні філологічні компетентності
language education
competence
competency
professional philological competencies
Issue Date: 2017
Publisher: Авангард
Citation: Кричун Л. П. Компетентісний підхід до навчання в магістратурі майбутніх викладачів української мови / Людмила Петрівна Кричун // Наукові записки ЦДПУ. Серія: Філологічні науки / ред. кол.: О. А. Семенюк [та ін.]. – Кропивницький : Авангард, 2017. – Вип. 151. – С. 221-227.
Series/Report no.: Філологічні науки;
Abstract: (ua) Нинішня українська освіта продовжує інтегруватися в європейський освітній простір, у якому, згідно з Болонською декларацією, чи не першочергове місце відводиться системі таких освітніх програм, де чітко й недвозначно виписані найголовніші професійні компетентності випускника будь-якого освітнього рівня. Наукова розвідка присвячена дослідженню компетентісного підходу до навчання майбутніх викладачів української мови вищих навчальних закладів. У роботі узагальнено сучасні тлумачення понять «компетенція» та «компетентність», визначено мінімальне коло професійних компетентностей викладачів української мови, необхідних для реалізації їхніх професійних прав. Виокремлюючи з-поміж багатьох дві ключові компетентності та спираючись на освітньо-професійну програму й освітньо-кваліфікаційну характеристику майбутнього викладача української мови, автор статті описує зміст цих компетентностей та їхнє місце в системі підготовки сучасного магістра-філолога. Публікація також містить опис перспектив у дослідженні шляхів і способів формування професійних компетентностей майбутніх викладачів української мови.
(en) Current Ukrainian education is still undergoing integration processes with the European educational space where utmost importance is given to the system of educational programmes providing for clear professional competencies of the graduate for any educational level in accordance with Bologna Declaration. This research has been aimed at the study of competency-based approach to the training of the aspiring Ukrainian language teachers at higher educational establishments. The paper generalises up-to-date definitions of «competence» and «competency», establishes a minimum set of professional competencies needed to implement their professional rights. The author of the article describes the content of these competencies and their place in the system of contemporary Master of Philology training by means of selecting two key competencies and reviewing respective educational and professional programme as well as educational and qualification characteristics of the aspiring Ukrainian language teacher. The paper also has a description of the prospective research in the sphere of ways and methods to shape professional competencies of the aspiring Ukrainian language instructors.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2744
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри української філології та журналістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.