Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1608
Title: Здоров'язбережувальні технології у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання
Other Titles: Здоровьесберегающие технологии в подготовке будущих педагогов профессионального обучения
Authors: Царенко, Ірина Леонтіївна
Царенко, Ирина Леонтиевна
Keywords: культура здоровья
здоровый образ жизни
культура здоров’я
здоровий спосіб життя
здоров’язбережувальні компетенції
освітні технології
навчальний процес
культура здоровья
здоровый образ жизни
здоровьесберегающие компетенции
технологии обучения
учебный процесс
Issue Date: 2016
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Царенко І. Л. Здоров'язбережувальні технології у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання / Ірина Леонтіївна Царенко // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 73-76.
Series/Report no.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти;
Abstract: (uk) Стаття присвячена обґрунтуванню компетентнісного підходу у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ) до використання здоров’язбережувальних освітніх технологій. На основі аналізу літератури, узагальнення педагогічного досвіду виявлено педагогічні умови ефективного використання здоров’язбережувальних технологій. Результати дослідження дали можливість конкретизувати поняття здоров’язбережувальної компетентності і визначити її змістове наповнення, виокремити складові моделі діяльності загальноосвітніх навчальних закладів різного типу і профілю в напрямі здоров’язбереження. З’ясовано, що зміст освіти і раціональне поєднання традиційних та інноваційних здоров’язбережувальних технологій забезпечують належну якість підготовки фахівців професійного навчання. Подальші дослідження доцільно спрямувати на інтеграцію здоров’язбережувальних технологій з компонентами методичної системи навчання професійно-орієнтованим дисциплінам у педагогічному виші.
(ru) Статья посвящена обоснованию компетентностного подхода в подготовке будущих педагогов профессионального обучения в высшем учебном заведении к использованию здоровьесберегающих образовательных технологий. На основе анализа литературы, обобщение педагогического опыта выявлены педагогические условия эффективного использования здоровьесберегающих технологий. Результаты исследования позволили уточнить понятие здоровьесберегающей компетентности и определить ее содержание, выделить составляющие модели деятельности общеобразовательных учебных заведений разного типа и профиля в направлении здоровьесбережения. Установлено, что содержание образования и рациональное сочетание традиционных и инновационных здоровьесберегающих технологий обеспечивают высокое качество подготовки специалистов профессионального обучения. Дальнейшие исследования целесообразно направить на интеграцию здоровьесберегающих технологий с компонентами методической системы обучения профессионально-ориентированным дисциплинам в педагогическом вузе.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1608
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.