Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1601
Title: Актуальність вивчення інноваційних ресторанних технологій для майбутніх фахівців харчових технологій
Other Titles: Актуальность изучения инновационных ресторанных технологий для будущих специалистов пищевых технологий
Authors: Гур’янова, Оксана Віталіївна
Гурьянова, Оксана Витальевна
Keywords: інновації
інноваційні ресторанні технології
ресторанна інновація
ресторанний сервіс
професійна освіта
харчові технології
инновации
инновационные ресторанные технологии
ресторанная инновация
ресторанный сервис
профессиональное образование
пищевые технологии
Issue Date: 2016
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Гур’янова О. В. Актуальність вивчення інноваційних ресторанних технологій для майбутніх фахівців харчових технологій / Оксана Віталіївна Гур’янова // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 3-6.
Series/Report no.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти;
Abstract: (uk) Мета статті – дослідження інноваційних ресторанних технологій та визначення шляхів формування у майбутніх фахівців харчової галузі наукового підходу до вивчення інновацій, які використовуються в сучасній індустрії ресторанного господарства. Автором статті застосовано теоретичні та емпіричні методи дослідження. У статті розглянуто сутність понять «інновація», «інноваційна діяльність», «інноваційний процес»; класифікацію інновацій за різними ознаками; організаційні, нормативно-правові питання використання інноваційних ресторанних технологій; уведення інноваційної складової у технологію ресторанного господарства та пропозицію особливих послуг. Перспективами подальших наукових розвідок є аналіз інноваційних ресторанних технологій, сучасних тенденцій розвитку науки, техніки, новинок та винаходів у харчовій галузі, тенденцій надання послуг та формування сервісу на світовому ринку ресторанного бізнесу й прогнозуванню, оцінці перспектив розвитку, які впливають на процеси якісної трансформації галузі в цілому та забезпечення конкурентоспроможності її окремих об’єктів.
(ru) Целью статьи является исследование инновационных ресторанных технологий и определение путей формирования у будущих специалистов пищевой отрасли научного подхода к изучению инноваций, используемых в современной индустрии ресторанного хозяйства. Автором статье были использованы теоретические и эмпирические методы исследования. В статьи рассмотрены сущность понятий «инновация», «инновационная деятельность», «инновационный процесс»; классификация инноваций по различным признакам; организационные, нормативно-правовые вопросы использования инновационных ресторанных технологий; введение инновационной составляющей в технологию питания и предложение особых услуг. Перспективами дальнейших научных исследований является анализ инновационных ресторанных технологий, современных тенденций развития науки и техники, новинок и изобретений в пищевой отрасли, тенденций предоставления услуг и формирования сервиса на мировом рынке ресторанного бизнеса и прогнозированию, оценке перспектив развития, которые влияют на процессы качественной трансформации отрасли в целом и обеспечения конкурентоспособности ее отдельных объектов.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1601
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.